Vốn lưu động là đấu trường chính để phát triển và áp dụng trí tuệ tài chính

Vốn lưu động là đấu trường chính để phát triển và áp dụng trí tuệ tài chính. Khi bạn nắm được các khái niệm, bạn sẽ trở thành đối tác có giá trị với tổ chức tài chính và các nhà quản lý cấp cao. Học cách quản lý vốn lưu động tốt hơn, bạn có thể gây ảnh hưởng mạnh mẽ lên khả năng sinh lời cũng như tình trạng tiền mặt của tổ chức.

CÁC YẾU TỐ TRONG VỐN LƯU ĐỘNG

Vốn lưu động là hạng mục nguồn lực, bao gồm mua dien thoai gia re tiền mặt, hàng tồn kho, và các khoản phải thu trừ đi bất kỳ thứ gì mà doanh nghiệp sở hữu trong ngắn hạn. Nó nằm ngay trên bảng cân đối kế toán, và thường được tính toán theo công thức sau:

Vốn lưu động = tài sản ngắn hạn – nợ ngắn hạn

Tất nhiên, phương trình này có thể được phân tích nhỏ hơn nữa. Như chúng ta đã thấy, tài sản ngắn hạn bao gồm các khoản mục như tiền mặt, các khoản phải trả và hàng tồn kho. Nợ ngắn hạn bao ford fiesta gồm các khoản phải thu và các nghĩa vụ ngắn hạn khác. Tuy nhiên, chúng không phải là những khoản mục biệt lập trên bảng cân đối kế toán; chúng đại diện cho những giai đoạn khác nhau của chu kỳ sản xuất và những dạng thức khác nhau của vốn lưu động.

Để hiểu được điều này, hãy hình dung một công ty sản xuất nhỏ. Mỗi chu kỳ sản xuất đều bắt đầu với tiền mặt, đây là thành phần đầu tiên của vốn lưu động. Công ty lấy tiền mặt và mua một số nguyên vật liệu thô. Quá trình này tạo ra tồn kho nguyên vật liệu thô – thành phần thứ hai. Sau xe bmw đó, nguyên vật liệu thô được đưa vào trong hoạt động sản xuất, tạo ra tồn kho sản phẩm đang xử lý, và cuối cùng là tồn kho thành phẩm, một thành phần “tồn kho” khác của vốn lưu động.