Kinh tế vĩ mô dự kiến hợp lí ở Mỹ (P5)

Thứ ba, chức năng thu nhập: Chức năng của cạnh tranh là cung cấp một sơ đồ về phân phối thu nhập du hoc nhat lần đầu. Vì cạnh tranh cố hiệu quả sẽ thưởng cho các nhà cạnh tranh thành công, họ sẽ thu được lợi nhuận cao hơn và do vậy, có thu nhập cao hơn. Thứ tư, thỏa mãn nhu câu của người tiêu dùng: Trong nền kinh tê' thị trường, người tiêu dùng là người cuối cùng quyết định chủng loại, số lượng và chất lượng sản phẩm cần sản xuất. Xét về lâu dài thì chỉ có những-sản xuất khẩu lao động nhật bản phẩm và dịch vụ mà họ muốn mới có thế bán được và được sản xuất.

Chủng loại hàng ho'a phong phú được đưa ra để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng chi co' thể chấp nhận được trong điều kiện co' sự cạnh tranh co' hiệu quả mà thôi

Thứ năm, tính linh hoạt của sự diầu chỉnh: Cạnh tranh có hiệu quả không chi là công cụ tốt nhất để sử dịch vụ kế toán trọn gói dụng tối ưu tài nguyên, mà còn là công cụ rất nâng động, cho phép duy trì sự di chuyển liên tục các nguồn tài nguyên đến nơi sử dụng co' hiệu quả hơn. Đương nhiên, sự di chuyển đo' chỉ diễn ra khi co' sự chênh lệch giữa thu nhập và chi phí bỏ ra. Nếu tính linh hoạt của sự điều chỉnh này không tồn tại hoặc vị trí trục trặc, thì nguyên nhân của no' hoặc nhà nước không đúng, hoặc cơ cấu thị trường không co' cạnh tranh.

Thứ sáu, sự kiềm soát sức mạnh kinh tế: Sự cạnh tranh có hiệu quả không loại trừ việc hình thành sức mạnh kinh tế không bị kiểm soát một cách thường xuyên. Những vị trí độc quyền và lợi nhuận độc quyền chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định bởi cạnh tranh tác động đến chúng. Chức năng kiểm soát sức mạnh kinh tế này của cạnh tranh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi vì, sự kiểm soát sức mạnh kinh tế khi vượt quá qui mô nhất định, thì sẽ tạo ra sự kiểm soát các thế lực chính trị.

Thứ bảy, sự kiểm soát sức mạnh chinh trị: Việc chấp nhận cơ chê' thị trường, với tư cách là một nguyên tác cơ bản, đồng nghĩa với việc chính phủ phải tự hạn chế vai trò hỗ trợ. Trước khi hành động, chính phủ phải cân nhác xem co' cần thiết hay không, bởi vì, không có lý do gì để chính phủ can thiệp vào những nơi cạnh tranh có hiệu quả đang thắng thế, theo nghĩa này, thỉ cạnh tranh cũng hạn chê' các thế lực chính trị.